PDF Tisk Email

Naše škola nabízí svým žákům mnohé odborné učebny, které jsou vybaveny nejmodernější technikou.

 


 

Učebna výpočetní techniky

Učebna výpočetní techniky je využívána převážně k výuce předmětu informatika, který je jako povinný předmět zaveden již od 4. třídy. V rámci tohoto předmětu žáci získávají přehled o základních pojmech ze světa výpočetní techniky a učí se pracovat s počítačem (psaní textů, tvorba tabulek, prezentací, tvorba grafických souborů, vyhledávání na internetu, práce s elektronickou poštou atd.). Krom toho se zde vyučují také některé hodiny nepočítačových předmětů, zejména anglický jazyk a pracovní činnosti, kterým slouží k podpoře výkladu učiva interaktivní tabule SmartBoard a velké množství výukových programů.
Počítačová učebna je vybavena 22 počítači pro žáky. Veškeré počítače mají bohaté programové vybavení, které plně dostačuje potřebám výuky. Mimo vyučování je učebna k dispozici žákům školní družiny, členům Žákovské rady Kontešinec a Redakční rady školního časopisu Kaktus.


Hudebna

K výuce předmětů hudební výchova, hra na flétnu a instrumentální soubor je používaná hudebna. Naše učebna hudební výchovy je řešena zcela netradičně – nenajdete zde žádné lavice, a tak se žáci mohou věnovat nejen hudbě, ale i pohybovému tanci či hrám.


Jazyková učebna

Máme nejmodernější učebnu jazyků v celém Českém Těšíně! Učebna byla nově předělaná na jazykovou laboratoř v rámci projektu "Výuka jazyků moderně" na jaře v roce 2015. Učebna v současné době disponuje 24 místy, kde má každý žák k dispozici audiovizuální techniku včetně počítače s možností individuální komunikace s pedagogem, případně s ostatními žáky v rámci rozdělení žáků do skupin.  Žáci mají rovněž možnost náslechu svých rozhovorů v domácím prostředí. Jazyková laboratoř ROBOTEL je v současné době jedinou čistě digitální jazykovou laboratoří na světě.


Učebna fyziky a chemie

Vysoce vybavená učebna fyziky a chemie umožňuje žákům provádět žádané pokusy jednotlivě, přímo v lavicích. Pro pokusy, při kterých je nutná větší ochrana zdraví žáků, se využívá digestoř. Zvlášť nebezpečné pokusy mohou žáci sledovat pomocí audiovizuální techniky.


Dílny

Svou zručnost si žáci mohou ověřovat a rozšiřovat v učebně dílen během předmětů pracovní činnosti a technická praktika. Připravují se tak na své případné budoucí povolání.


Školní kuchyňka

Některé z hodin předmětu pracovní činnosti jsou vyučovány v bohatě zařízené školní kuchyňce s elektrickou troubou. Dívky i chlapci se zde učí základním dovednostem v kuchyni.


Knihovna

Informační centrum – půjčování knih a časopisů slouží žákům o přestávkách i po vyučování. Jakékoliv materiály si mohou na počkání zkopírovat. V průběhu vyučování je knihovna využívaná učiteli k výuce literární a dramatické výchovy.

 

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300