PDF Tisk Email

 

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace

 

Škola pro děti všech národností a barev pleti, talentu a nadání.

 


Mgr. Věra Gorgolová

ředitel školy

Mgr. Radka Gajdová

zástupce ředitele školy

Bc. Marcel Žebrok

statutární zástupce ředitele

 

 

 

 

 

Historie školy

 

Datuje se od roku 1924, kdy škola přivítala svoje první žáky. Stavbu prováděla firma K. Fuldy z Českého Těšína a vyřešila tak nedostatek školních budov v nově vzniklém Českém Těšíně po rozdělení Těšína v roce 1920. Během historické doby zde byla umístěna i německá obchodní škola a německá měšťanská škola, která se později změnila na českou Základní devítiletou školu Gorkého sady. Právní subjektivitu a nový název Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Masarykovy sady 104 okres Karviná získala škola 1. ledna 1995.

K 1. lednu 2012 vznikl nový právní subjekt Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace. Jeho součástí je základní škola a pět mateřských škol – Mateřská škola Masarykovy sady, Mateřská škola Smetanova, Mateřská škola Dukelská, Mateřská škola Mosty a Mateřská škola Koňákov.

 

Vybavení učeben

Nově vybavené odborné učebny učebna fyziky, počítačová, cizích jazyků, hudebna, školní kuchyňka, dílny, knihovna – slouží dětem ve vyučování i v odpoledních hodinách. Novinkou je interaktivní výuka na speciálních tabulích.

 

Zaměření školy

Náš školní vzdělávací program „KLÍČ“ je klíčem

- k poznání kultury a tradic našich i jiných národů (hudba, tanec, výtvarné a dramatické umění);

- k porozumění mezi národy;

- k poznání přírody a jejích souvislostí

 

V čem jsme dobří

 

Rozšířená výuka jazyků přivedla na naši školu i řadu dětí cizinců – jsou to děti z Vietnamu, Korey, Albánie. Naši žáci se tak od nejútlejšího věku učí porozumění si mezi národy. Anglický jazyk vyučujeme již od 1. třídy v malých skupinách (do 15 žáků). Ti nejšikovnější pracují ve volitelném předmětu Anglická konverzace, kde již v nejbližší době připravujeme vstup rodilého mluvčího. Žáci vyšších ročníků si vybírají z další nabídky volitelných a nepovinných předmětů – je to jazyk francouzský, německý, polský.

 

Škola pracuje od roku 2006 v evropském projektu COMENIUS. V rámci tohoto projektu spolupracujeme s partnerskými školami z Anglie a Norska. Naši žáci se dnes již pravidelně zúčastňují výměnných pobytů v Norsku, kde poznávají život v rodinách svých kamarádů. Během roku si píší se svými kamarády maily, vyměňují si dopisy a dárky mezi třídami jednotlivých zemí. Jazyková připravenost jim umožní snadný vstup do života v rámci Evropské unie.

 

Výuka hry na hudební nástroje

Naši žáci mají možnost si již od 1. třídy zvolit jeden z volitelných předmětů – hra na zobcovou flétnu, dramatická výchova nebo tvořivá činnost.

 

Naše flétnové soubory získávají již celá léta nejlepší ocenění na krajských i celostátních soutěžích. V roce 2008 získaly 2. a 4. místo na celostátní soutěži „Pískání pro zdraví“ v Praze.

Žáci vyšších ročníků pracují v nepovinném, volitelném předmětu Instrumentální soubor, kde se kromě fléten vyučuje i hra na kytaru. Organizujeme dnes již tradiční Vánoční koncert školy, spolupracujeme se Základní uměleckou školou v Českém Těšíně.

 

Ekologická výchova

Naši žáci získávají environmentální cítění již od 1. třídy. Na naší škole třídíme odpad, pracujeme v přírodovědných kroužcích a projektech EKOŠKOLA, LES VE ŠKOLE. Chráníme přírodu, jezdíme na přírodovědné exkurze, propojujeme přírodovědnou výuku v jednotlivých předmětech (vyučujeme ekologickou výchovu v projektech i v každodenních činnostech našich žáků), poznáváme krajinu apod. Získali jsme titul EKOŠKOLA 2008.

 

Vyplňujeme dětem maximum volného času

Školní družina pracuje od 6.30 do 17.00 hodin, odpoledne i formou zájmových kroužků (společenský tanec, mažoretky, výpočetní technika, basketbal, sportovní hry, šikovné ruce, skauting, keramika apod.).

Školní klub slouží žákům 2. stupně v odpoledních hodinách. Hrají nejrůznější hry, vyrábějí keramiku, vaří a někdy jen tak lenoší. Mají zde možnost popovídat si se svými učiteli v neškolním prostředí o svých problémech, ty jsou proto často zachyceny včas, a tak je náš školní klub kvalitní prevencí proti kriminalitě a drogové závislosti.

Plány do budoucna

Školu navštěvují žáci různých národností, integrujeme též děti s handicapy prostřednictvím individuální reedukační práce – učíme se toleranci.

Budeme pokračovat v rozšiřování interaktivní výuky v jednotlivých předmětech. Pracujeme dnes s učebnicemi FRAUS, včetně interaktivní řady, která splňuje nejvyšší nároky na co nejmodernější výuku. Interaktivní tabule máme již ve všech odborných učebnách a postupně jimi vybavujeme i běžné třídy. Už naši prvňáčci umí rychle hledat na internetu. Každá třída je dnes již vybavena počítačem, který žáci využívají během vyučovacích hodin i o přestávkách.

Budeme nadále dodržovat naše školní tradice – vítání prvňáčků, Mikulášský den, karneval, radovánky, projekty „Napříč školou“. Chceme pokračovat ve výborné spolupráci se sdružením „Rodina a škola“.

V roce 2009 zahajujeme nový projekt „Zachráníme planetu“, na který škola získala z podpory projektů v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost téměř 1 milión korun.

Projekt je zaměřen na modernizaci výuky přírodovědných a technických předmětů a nabídek a také na novou zájmovou činnost našich dětí.


 

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300